MS Tbiliska

Aktuality
 
 
 
VÍTAME VÁS
 
..................................................................................................................................................
heart
2% - POĎAKOVANIE
 
Milí rodičia a priatelia,

ktorí nám venovali svoje 2% z daní.

ĎAKUJEME 
heart
..................................................................................................................................................
 
 
Informácie o doručení rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023:
 
 
 
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2022.
Zákonní zástupcovia doručili do materskej školy 132 žiadostí a k začiatku školského roka 2022/2023 budeme môcť prijať 35 detí.
 
 

 

snezienky
 
 
..................................................................................................................................................
 

Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Materská škola je zapojená do projektu: Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. O PROJEKTE PoP II | Metodicko-pedagogické centrum (mpc-edu.sk)

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

 

..................................................................................................................................................

 

POPLATKY:

 

Pri každej platbe je potrebné uviesť do poznámky meno a triedu dieťaťa!

 

1.) školné: 38 € 

 • Na účet SK93 0200 0000 0016 3561 9354 mesačne do 10. dňa v mesiaci. 
 • Platí sa za dieťa, ktoré do 31. 8. 2021 nedovŕšilo 5 rokov života. 

 

2.) strava": 38,80 €

 • Na účet SK90 0200 0000 0016 3565 9954 mesačne do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.
 • Platí sa za každé dieťa. Päťroční predškoláci 12,80€

 

3.) Príspevok rodičov do fondu Rodičovského združenia

 • Na účet SK70 0900 0000 0001 7016 3224  2x ročne: do 30. 10.  a do 28. 2. 
  • Za dieťa do 5 rokov života navrhujeme 60,- €/polrok
  • Za dieťa nad 5 rokov života (predškoláka) navrhujeme 75,- €/polrok

 

..................................................................................................................................................

 

Prevádzka materskej školy od 6,30 do 17,00.

Pokyny k prevádzke Materskej školy 

 

 • Deti prichádzajú od 6,30 do 8,00 v sprievode jedného zákonného zástupcu. Pri vstupe do budovy je použitie rúška dobrovoľné. Dieťa si treba prísť do MŠ vyzdvihnúť v čase od 15,00 najneskôr 16,50, aby sa o 17,00 mohla zatvoriť budova a vykonať povinná dezinfekcia.
 • Po uzamknutí budovy – 8,00 už nebude možné prevziať dieťa do MŠ.
 • Zamestnanec MŠ dohliadne na dezinfekciu rúk a vykoná ranný filter.
 • Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa  „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ tlačivo, musí zákonný zástupca  vypísať a odovzdať  vždy po absencii troch po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).
 • Pri prerušení viac ako 7 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast rodič dieťaťa, ktoré si plní povinné predprimárne vzdelávanie - predškolák.
 • Zákonný zástupca dohliadne na rýchle prezlečenie a bez zdĺhavého lúčenia odovzdá dieťa do triedy učiteľke.
 • Deti si nemôžu nosiť žiadne hračky, predmety do škôlky.
 • Dieťa musí mať v skrinke podpísané náhradné oblečenie a najmenej jedno rúško.
 • Používať sa budú detské uteráky.
 • Učiteľka aj ostatní zamestnanci používajú rúško alebo ochranný štít dobrovoľne.
 • Deti môžu vyzdvihnúť splnomocnené osoby a súrodenci nad 10 rokov, prípadne podľa platného COVID automatu a aktuálnych nariadení.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, personál školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
 • V prípade, že u dieťaťa/rodiča je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje lekára a riaditeľa školy. Vedenie školy zabezpečí informovanie ostatných, ktorí boli v úzkom kontakte. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy na obdobie karantény vylúčené.
 • Vedenie školy bude rodičov informovať o stave epidemiologickej situácie na škole a prostredníctvom webovej stránky www.mstbiliska.sk .
 • Materská škola sa riadi platným ŠKOLSKÝM SEMAFOROM.

Informácie k GDPR:  https://gdpr.somi.sk/skola/index.php?id=141
© mstbiliska.sk