MS Tbiliska

Aktuality
VÍTAME VÁS!
 

!!! PRACOVNÁ PONUKA!!!

vďaka získanému grantu v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II., hľadáme do nášho tímu špeciálneho pedagóga so zameraním na logopédiu.

Požiadavky na zamestnanca: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z. - ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Pozícia vhodná aj pre absolventa.

Podmienky práce: 100% úväzok do 31.8.2022

Pracovná činnosť: Práca logopéda v sebe zahŕňa logopedickú diagnostiku, intervenciu, poradenstvo a prevenciu narušenej komunikačnej schopnosti. Predstavuje priamu prácu s deťmi v materskej škole.

Životopis prosím poslať na mailovú adresu skolka@mstbiliska.sk.

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

                                    jezo

POPLATKY:

1.  školné: 38 €  na účet SK93 0200 0000 0016 3561 9354 mesačne do 10. dňa v mesiaci.  Platí sa za dieťa, ktoré do 31. 8. 2021 nedovŕšilo 5 rokov života. 

2.  strava": 38,80 € na účet SK90 0200 0000 0016 3565 9954   mesačne do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca za každé dieťa. Päťroční predškoláci 12,80€

3. Príspevok rodičov do fondu Rodičovského združenia na účet: SK70 0900 0000 0001 7016 3224   /    do poznámky uviesť meno a triedu dieťaťa 

Za dieťa do 5 rokov života navrhujeme 60,- € / polrok

Za dieťa nad 5 rokov života (predškoláka) navrhujeme 75,- € / polrok

Platba 2x ročne: do 30. 10.  a do 28. 2.

jeze

 

Prevádzka materskej školy od 06.12.2021 bude od 6,30 do 16,30.

Milí rodičia,

MŠVVaŠ vydalo  pokyny pre návštevníkov a vstup osôb do priestorov MŠ vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a vyhlásenie núdzového stavu podľa školského semaforu aktualizovaného 29.11.2021 a Usmernenie MŠVVaŠ z 1.12.2021 k vstupu cudzích osôb  do priestorov MŠ.

https://www.minedu.sk/data/att/21329.pdf

Po dôkladnom zvážení realizovania opatrení pri vstupe cudzích osôb do MŠ, ktorými sú aj zákonní zástupcovia detí a v záujme zabezpečenia plynulého preberania a odovzdávania detí zákonných zástupcov nespĺňajúcich žiadnu z podmienok OP sme prišli k záveru, že nie je v našich personálnych a priestorových možnostiach takto odporúčané  opatrenia realizovať. Preto prevádzka MŠ bude tak ako doteraz. Zabezpečí sa preberanie a odovzdávanie detí tak, aby sa v spoločných priestoroch rodičia detí zdržiavali len na nevyhnutný čas – maximálne 10 minút v obmedzenom počte (najviac 2 rodičia).

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu

 

Pokyny k prevádzke Materskej školy od 06.12.2021

 

 • Deti prichádzajú od 6,30 do 8,00 v sprievode jedného zákonného zástupcu. Do priestorov MŠ vstupujú zákonní zástupcovia s použitím rúška. Dieťa si treba prísť do MŠ vyzdvihnúť v čase od 15,00 najneskôr 16,20, aby sa o 16,30 mohla zatvoriť budova a vykonať povinná dezinfekcia.
 • Po uzamknutí budovy – 8,00 už nebude možné prevziať dieťa do MŠ.
 • Zamestnanec MŠ dohliadne na dezinfekciu rúk a použitie rúška dospelej osoby a vykoná ranný filter.
 • Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa  „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ tlačivo, musí zákonný zástupca  vypísať a odovzdať  vždy po absencii troch po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).
 • Pri prerušení viac ako 7 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast rodič dieťaťa, ktoré si plní povinné predprimárne vzdelávanie - predškolák.
 • Zákonný zástupca dohliadne na rýchle prezlečenie a bez zdĺhavého lúčenia odovzdá dieťa do triedy učiteľke.
 • Deti si nemôžu nosiť žiadne hračky, predmety do škôlky.
 • Dieťa musí mať v skrinke podpísané náhradné oblečenie a tri rúška.
 • Používať sa budú detské uteráky.
 • Učiteľka aj ostatní zamestnanci musia mať rúško alebo ochranný štít.
 • Deti môžu vyzdvihnúť splnomocnené osoby a súrodenci nad 10 rokov, prípadne podľa platného COVID automatu a aktuálnych nariadení.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, personál školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
 • V prípade, že u dieťaťa/rodiča je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje lekára a riaditeľa školy. Vedenie školy zabezpečí informovanie ostatných, ktorí boli v úzkom kontakte. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy na obdobie karantény vylúčené.
 • Vedenie školy bude rodičov informovať o stave epidemiologickej situácie na škole a prostredníctvom webovej stránky www.mstbiliska.sk .
 • Materská škola sa riadi platným ŠKOLSKÝM SEMAFOROM.

Informácie k GDPR:  https://gdpr.somi.sk/skola/index.php?id=141
© mstbiliska.sk